Visi dan Misi

Didirikan dengan tujuan untuk :
  • Menghimpun jama’ah sebagai media dalam menyampaikan syi’ar Islam melalui ibadah ziarah (wisata religi) yang dicontohkan oleh Habibbuna Muhammad Rasulallah SAW dengan berlandaskan syariat islam dan ahli sunnah wal jama’ah as-shufiyah asy’ariyah / al maturidiyah.
  • Merupakan wadah dalam memberikan dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan jama’ah pada khususnya.
  • Mempererat tali silahturahmi antar jama’ah pada khususnya dan umat muslimin pada umumnya.
  • Sebagai media pendidikan dalam melakukan proses ibadah kepada Allah SWT dengan berpijak kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW.
  • Sebagai media dalam mengevaluasi dari setiap pribadi akan kebesaran Allah SWT melewati sajian - sajian ziarah yang di contohkan Rassulallah SAW.
Azas

Syaria’at Islam, Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan haluan negara.

Moto

Murihah, amanah wa barokah

Visi

Sebagai media development power of departement Al Bahjah dalam berdakwah mensyiarkan islam dan menegakkan syariat - syariatnya kepada masyarakat dengan mendahulukan ahlakulkarimah sebagai langkah dalam mengembangkan dakwah Rasulallah SAW.

Misi

Untuk menumbuhkan dan menggairahkan rasa kecintaan terhadap kebesaran Allah SWT dan syariat - syariat-Nya kepada masyarakat pada umumnya dan semua jama’ah pada khususnya.